Teamutveckling baserad på forskning

team pro blogg

Team Pro strävar efter att sprida vetenskapligt baserad kunskap om team- och gruppsykologi. Team Pro Blogg är ett led i den strävan.

I Team Pro Blogg sammanfattas aktuell teamforskning och information ur andra intressanta informationskällor - så som föreläsningar, litteraturtips och casebeskrivningar.

Team - Team forskning - Team Pro

I regel räcker det inte att sätta ihop ett team av kompetenta individer för att teamet skall prestera goda resultat. I team räcker det inte med att medlemmarna behärskar sina arbetsuppgifter då de också behöver förmågan att samarbeta med varandra för att teamet skall nå önskade resultat. Därför är utvecklande insatser i syfte att förbättra samarbetet i teamet långt ifrån sällsynta. Nyligen publicerades en ny metastudie av McEwan m fl som undersökte effekterna av sådana insatser.
 
Vad var syftet med studien?
Syftet med studien var att undersöka ifall befintlig forskning kan påvisa en gynnsam effekt av teamutvecklingsinsatser i termer av effektivare teamarbete och ökade prestationer. Vidare ville man också undersöka om teamutveckling var mer effektivt i nya team än i befintliga team och om olika typer av teamutveckling var olika effektiva.
 
Hur gick man tillväga?
McEwan m fl analyserade 51 studier som undersökt effekten av teamutveckling. Totalt omfattade dessa studier över 8000 teammedlemmar.
 
Vad kom man fram till?
Först och främst kunde man konstatera att teamutveckling överlag hade en hyffsat god effekt då de kunde visa att de flesta team uppvisade såväl effektivare samarbete som ökade prestationer till följd av teamutvecklingen. Därtill kunde man också konstatera att utvecklingsinsatser hade en större effekt på teamarbetet i nyare team men att effekten på prestation var större i intakta team.
 
Vad det gäller typ av teamutveckling kunde man konstatera att såväl teoretisk utbildning och workshops som övnings- och träningsbaserade insatser hade effekt på teamens prestationer. Effekten var dock svagare för de mer teoretiska inslagen och författarna förespråkade således mer övnings- och reflektionsbaserade insatser.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Resultaten säger oss att det kan vara en god idé att ge team möjlighet till utvecklande insatser. Som redan konstaterats så räcker det i regel inte att sätta ihop ett team av kompetenta individer för att teamet skall prestera goda resultat. Teamets medlemmar behöver också koordinera sitt arbete på ett effektivt sätt och teamutvecklande insatser tycks vara ett bra sätt att hjälpa dem att göra det.
 
Vill du lära dig mer om teamutveckling? I september genomför vi ännu en omgång av utbildningen ”Att utveckla team” för konsulter och HR-personal som arbetar med team- eller ledningsgruppsutveckling.
 
Referens
Mcewan, D., Ruissen, G. R., Eys, M. A., Zumbo, B. D., & Beauchamp, R. (2017). The Effectiveness of Teamwork Training on Teamwork Behaviors and Team Performance : A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Interventions, 1–23.

Läs hela inlägget »

De flesta har nog någon gång deltagit i teambuilding i någon form. I en metastudie av Klein med flera (som vi tidigare skrivit om) kunde man visa att teambuilding överlag förbättrade teamens effektivitet. Men vad är det egentligen som blir bättre av teambuilding? Även denna fråga försökte Klein m. fl. besvara i sin studie.
 

Vad var syftet med studien?
Syftet med studien av Klein m. fl. var att undersöka ifall befintlig forskning kan påvisa en gynnsam effekt av teambuildinginsatser, om vissa typer av teambuilding var mer effektiva än andra och om effekten var starkare på olika aspekter av teameffektivitet än på andra.
 
Hur gick man tillväga?
Klein m. fl. gick igenom befintlig forskning på teambuilding för att få en sammanfattad bild av vad denna forskning kommit fram till.
 
Man undersökte därigenom om teambuildning generellt sett resulterade i effektivare teamarbete och om vissa typer av teambuilding hade starkare effekt än andra. (Detta skrev vi om i ett tidigare inlägg).
 
Klein m. fl. undersökte försökte också undersöka om dessa teamutvecklande insatser hade olika effekt på olika aspekter av teameffektivitet. De kategoriersade därför studierna utifrån huruvida de hade undersökt effekterna av teambuilding på kognitiva processer, affektiva processer, beteendeprocesser eller teamprestation. Därmed kunde de ge en tydligare bild av vad som faktiskt påverkas av teambuilding.
 
Vad kom man fram till?
Även om teambuildinginsatser hade effekt på samtliga aspekter av teameffektivitet påverkades olika aspekter olika mycket. Lägst tycktes effekten vara på de kognitiva processerna, näst lägst på teamens prestationer och störst på affektiva respektive beteendeprocesser.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Utifrån dessa resultat kan vi få en tydligare bild av vad vi kan förvänta oss av teamutvecklande insatser. Generellt kan vi alltså förvänta oss att se störst förändring i affektiva processer och beteendeprocesser.

Vill du lära dig mer om teamutveckling? I september genomför vi ännu en omgång av utbildningen ”Att utveckla team” för konsulter och HR-personal som arbetar med team- eller ledningsgruppsutveckling.

 
Referens
Klein, C., DiazGranados, D., Salas, E., Le, H., Burke, C. S., Lyons, R., & Goodwin, G. F. (2009). Does team building work? Small Group Research, 40(2), 181–222.

Läs hela inlägget »

Vi är väldigt glada över att intresset för To team or not to team visat sig vara så stort som det varit och att så många delar vårt intresse för teampsykologi och teamutveckling.

Nu har vi gett To team or not to team ett nytt och fräscht format. Du kan läsa mer om bokens innehåll under litteratur eller beställa den från adlibris

Kolla också gärna in vårt utbildning Att utveckla team där vi går igenom bokens teoretiska innehåll och omsätter detta i praktiskt arbete med teamutveckling!

//Team Pro

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter