Reflektera mera!

Teamreflexivitet avser den process där team gemensamt reflekterar över sitt samarbete och sina prestationer och utifrån detta anpassar och justerar sina teamprocesser (hur man arbetar tillsammans och hur man bemöter varandra). I en fältstudie från häromåret (Schippers m fl., 2015) undersöktes vilken betydelse teamreflexivitet hade för innovativa prestationer hos team inom sjukvården.

I tider av snabb förändring och svåra och krävande utmaningar är förmågan att generera och utveckla nya och effektivare sätt att arbeta av stor, för att inte säga avgörande, betydelse. En metod som i tidigare forskning visat sig lovande för att öka graden av sådana teaminnovationer är så kallad teamreflexivitet, vilket avser medveten gemensam reflektion över teamets samarbete och gemensamma prestationer och, utifrån denna, gradvis anpassning och utveckling av hur man arbetar tillsammans och hur man är mot varandra i teamet (det vill säga så kallade teamprocesser).
 
I en brittisk studie (Schippers m fl., 2015) undersöktes sambandet mellan teamreflexivitet och teaminnovation hos 98 team inom primärsjukvården. Resultaten visade att team som ägnade sig åt sådan gemensam reflektion, i enlighet med hypotesen, uppvisade bättre innovativa prestationer. Teamreflexivitet visade sig också ha allra störst betydelse för innovationsprestation i de situationer som präglades av dåliga fysiska arbetsförhållanden, höga krav och hög arbetsbelastning, det vill säga de situationer där reflektion i regel är det första som prioriteras bort.
 
Denna studie är ännu en i raden som visar på betydelsen av gemensam strukturerad reflektion för teamprestationer. Team Pro inventory är en metod utformad för att genomföra strukturerad och medveten reflektion i team.

Referens
Schippers, M. C., West, M. A., & Dawson, J. F. (2015). Team reflexivity and innovation: The moderating role of team context. Journal of Management, 41(3).

Bloggarkiv

Etikettmoln