Tema After Action Review: AAR utan facilitator?

Här kommer nästa del i temat After Action Review. Idag tittar vi närmare på en studie av Eddy, Tannenbaum och Mathieu (2013) som dels undersökte effekterna av AAR när teamen själva leder AAR-sessionerna utan inblandning av någon extern facilitator och dels om det spelar någon roll ifall teamen i sådana fall får för stöd i genomförandet av AAR-processen.

AAR eller Team Debriefing har visat sig vara ett effektivt sätt att öka inlärning av olika insatser vilket i sin tur leder till ökade prestationer. Ofta leds AAR-sessionerna av en utbildad facilitator som guidar teamet genom processen. Men vad händer när ansvaret för AAR-aktiviteterna helt överlämnas åt teamet? Och spelar det någon roll vilket stöd teamet får i genomförandet av dessa aktiviteter?


Vad var syftet med studien?
I studien ville man undersöka effekterna av teamledda AAR-sessioner samt jämföra effekterna mellan så kallade guidad AAR och icke-guidad AAR.
 

Du har väl inte missat att vi nu lanserat AAR-spelet för att hjälpa team och arbetsgrupper att utföra AAR på ett strukturerat sätt?


Hur gick man till väga?
I studien deltog 174 studenter som läste en tio veckor lång kurs i strategisk management på universitetet. De 174 studenterna delades in i 35 st projektteam och fick i uppgift att genomföra 4 stycken case under kursen. Teamen analyserade respektive case och presenterade sina analyser muntligt inför kursens lärare. Löpande under kursen kartlades också de så kallade beteendeprocesserna i respektive team (du kan läsa mer om kartläggning av beteendeprocesser här) och i slutet av kursen utvärderades hur väl teamen presterat genom att lärarna bedömde deras casepresentationer.
 
De olika teamen fick löpande under kursen genomföra AAR-sessioner där de utvärderade hur de genomfört föregående casearbete. Hälften av teamen genomförde vad som kallades icke-guidade AAR-sessioner vilket innebar att de fick enkla instruktioner om att reflektera över föregående arbetsinsats med hjälp av ett antal generella frågor (så som ”Vad gjorde vi bra?”).
 
Andra hälften genomförde guidade AAR-sessioner där de fick använda ett webbaserat verktyg som gav dem instruktioner för hur de skulle analysera sitt tidigare arbete och därigenom styrde AAR-processen.
 
Efter kursen kunde man analysera om beteendeprocesserna och prestationerna skiljde sig åt mellan de team som ägnat sig åt guidade AAR och de team som ägnat sig åt icke-guidade AAR.
 
Vad blev resultatet?
Resultaten visade att teamen som genomfört guidade AAR-sessioner utvecklade betydligt bättre beteendeprocesser. Detta ledde i sin tur till att de också presterade bättre än teamen som ägnat sig åt icke-guidade AAR-sessioner. Sammantaget visade alltså resultaten att guidade AAR-sessioner fungerar bättre än icke-guidade.
 
Hur kan vi använda resultatet?
AAR har vid flera tillfällen visat sig ha mycket positiva effekter på hur väl team presterar. I regel genomförs dessa av en extern facilitator. Tidigare studier visar dock att vissa problem kan uppstå när en sådan saknas så som att teamet fokuserar mer på själva uppgiften än på samarbetet, att alla inte får komma till tals och att enskilda medarbetares unika perspektiv inte kommer fram i samtalen.
 
Resultaten i denna studie visar att ovan nämnda problem kan undvikas och att AAR-processen helt kan överlåtas åt teamen själva i den mån man säkerställer att teamen har tillgång till en strukturerad metod som guidar dem i AAR-processen. Team Pro AAR-spel är utvecklat just i detta syfte.
 
Referens
Eddy, E. R., Tannenbaum, S. I., & Mathieu, J. E. (2013). Helping Teams to Help Themselves: Comparing two Team-Led Debriefing Methods. Personnel Psychology, 66(4), 975–1008. 

Bloggarkiv

Etikettmoln