Teamutveckling baserad på forskning

team pro blogg

Team Pro strävar efter att sprida vetenskapligt baserad kunskap om team- och gruppsykologi. Team Pro Blogg är ett led i den strävan.

I Team Pro Blogg sammanfattas aktuell teamforskning och information ur andra intressanta informationskällor - så som föreläsningar, litteraturtips och casebeskrivningar.

Team - Team forskning - Team Pro

2016 > 12

Teamreflexivitet avser den process där team gemensamt reflekterar över sitt samarbete och sina prestationer och utifrån detta anpassar och justerar sina teamprocesser (hur man arbetar tillsammans och hur man bemöter varandra). I en fältstudie från häromåret (Schippers m fl., 2015) undersöktes vilken betydelse teamreflexivitet hade för innovativa prestationer hos team inom sjukvården.

Läs hela inlägget »
Etiketter: reflexivitet, aar, innovation

Förmågan att lära är fundamental hos människan och är direkt avgörande för vår möjlighet att anpassa oss till olika utmaningar och omständigheter. Detta gäller oavsett om vi talar om lärandet för den enskilde individen eller det gemensamma lärandet i ett team att successivt öka sin förmåga att arbeta effektivt tillsammans. Lärande i team sker ofta i en process av omväxlande utförande av teamarbete och reflektion av utfört teamarbete. En strukturerad form av sådan reflektion, som vi skrivit om tidigare, är så kallade after-action reveiws.
 
I en tysk studie (Wiedow m fl. 2013) undersöktes kopplingen mellan dylika läroprocesser och olika typer av utfall i termer av teamprestation och kvalitet i koordination av individuella beteenden och prestationer. Man ville även studera huruvida eventuella samband mellan lärandeprocesser och dylika utfall kunde förklaras genom att lärande bidrar till ökad gemensam kunskap avseende teamets uppgifter (vad är målet, vilka strategier ska tillämpas, vem ska göra vad etc.) och till öka tillit mellan teamens medlemmar avseende att man litar på att de övriga har förmåga och vilja att göra sin del av arbetet.
 
Detta testades i två olika sammanhang, ett experimentellt upplägg med universitetsstudenter och ett mer autentiskt sammanhang med befintliga team i en större organisation.
 
Resultaten var i linje med förväntat, det vill säga lärandeprocesser var positivt relaterat till teameffektivitet (koordinationskvalitet och teamprestation). Man fann också att denna relation medierades (förklarades) av att lärandet ökade den gemensamma kunskapen och tilliten.
 
Resultaten av denna studie är knappast något nytt under solen, men belyser än en gång betydelsen av att ha goda lärandeprocesser i bruk om man önskar ha team som presterar väl och kontinuerligt utvecklar denna förmåga. After-action reviews är just en sådan metod med mycket god vetenskaplig evidens och den kan tillämpas med hjälp av såväl Team Pro inventory som Team Pro AAR-spel.
 
Referens
Wiedow, A., Konradt, U., Ellwart, T., & Steenfatt, C. (2013). Direct and indirect effects of team learning on team outcomes: A multiple mediator analysis. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 17(4), 232–251.

Läs hela inlägget »
Etiketter: aar, teamlärande

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter