Teama med ProMES!

Teamforskningen visar tydligt (och föga förvånande) att team som arbetar resultatorienterat, fokuserar på rätt saker och som kontinuerligt utvärderar sitt arbete presterar bättre än team som inte gör det. Men hur säkerställer man att teamet faktiskt gör det?
 
Ett tillvägagångsätt är att tillämpa en strukturerad metod för ovan nämnda aktiviteter. I boken Evidence-based productivity improvement beskriver Robert Pritchard just en sådan metod - Productivity Measurement and Enhancement system eller ProMES. Boken innehåller en grundlig genomgång av den teoretiska grund på vilken ProMES vilar, en sammanfattning av empirin för denna teori och konkreta riktlinjer för hur man tillämpar denna kunskap i praktiken. 
 
Så vad är då ProMES? Kort och gott kan ProMES beskrivas som ett evidensbaserat sätt att närma sig produktivitetsökning på arbetsplatsen. Metoden går ut på att teamen klart och tydligt definierar och bryter ner sina övergripande resultatmål i mätbara beståndsdelar. Dessa beståndsdelar viktas beroende på hur de relaterar till helhetsresultatet. Faktorer som är ytterst relevanta för helhetsresultatet viktas högre än mindre relevanta faktorer. På så vis skapas ett mätsystem för att kontinuerligt samla in information som löpande kan återkopplas till teamet. Systemet blir således en bestående feedbackloop där man, genom att ta hänsyn till resultaten på de olika måtten och hur dessa är viktade, kan fokusera sina arbetsinsatser på de mest relevanta delarna. ProMES hjälper oss med andra ord att fokusera på rätt saker och optimera hur vi prioriterar olika inslag i arbetsvardagen. 
 
ProMES har de senaste åren fått mycket starkt stöd i forskningen och har utvärderats vetenskapligt inom många olika områden. Bland annat publicerades en studie av ProMES-implementering i svensk trafikpolis för ett par år sedan som visade på mycket goda resultat. 2008 publicerades också en metastudie som summerade resultaten från 83 fältstudier av ProMES. Genom metastudien kunde författarna dra slutsatserna att ProMES resulterade i betydliga och bestående effekter inom ett brett spektra av verksamheter. 
 
För den som vill läsa mer om ProMES rekommenderas boken Evidence-based productivity improvement som är författad av Robert Pritchard tillsammans med Sallie Weaver och Elissa Ashwood.
 
Studien av ProMES i svensk trafikpolis heter Improving Performance in a Swedish police traffic unit: Results of an intervention och publicerades i Journal of Criminal Justice (2009:37). 
 
Metastudien som undersökte effekterna av ProMES, med titeln  The Productivity Measurement and Enhancement System: A Meta-Analysis, finns att läsa i Journal of Applied Psychology (2008:93).
 
Vill du veta mer om ProMES? Kontakta oss på Ledarskapscentrum eller vänd dig direkt till Kenneth Malm på ProMES (www.promes.se).

ProMES kan med fördel användas i kombination med TPI.

Bloggarkiv

Etikettmoln