Teamutveckling baserad på forskning

team pro blogg

Team Pro strävar efter att sprida vetenskapligt baserad kunskap om team- och gruppsykologi. Team Pro Blogg är ett led i den strävan.

I Team Pro Blogg sammanfattas aktuell teamforskning och information ur andra intressanta informationskällor - så som föreläsningar, litteraturtips och casebeskrivningar.

Team - Team forskning - Team Pro

2016 > 10

Team Pro verkar för att föra ut kunskap och metoder om team och teamutveckling med bas i forskning. En av de metoder som i studier visat sig ha störst effekt på teamprestationer är så kallade team debriefs eller after-action reviews (AAR).

AAR är ett strukturerat tillvägagångssätt för team att regelbundet reflektera kring sitt samarbete i syfte att lära och utvecklas.

Även fast forskning visar att team som tillämpar AAR tenderar att vinna i genomsnitt 20-25 % i prestationsförbättring så är det väldigt vanligt att just regelbunden reflektion är det som prioriteras bort först. 

En framgångsfaktor har visat sig vara att ha en tydlig struktur i AAR och av denna anledning introducerar vi på Team Pro inom kort ett så kallat AAR-spel, vilket ämnar skapa just en sådan struktur. AAR-spelet är ett kortspel ämnat för att hjälpa team att genomföra AAR på regelbunden basis och beräknas stå färdigt under november månad.

Referens
Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C. P. (2012). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 55(1), 231–245. 

Läs hela inlägget »

Har teamarbete inom akutsjukvården någon betydelse för patienternas upplevda vårdkvalitet? Denna frågeställning adresserades nyligen i en svensk studie.

Läs hela inlägget »

Intervjuer används i många sammanhang i arbetslivet i syfte att inhämta information, till exempel i samband med rekryteringar eller vid förhör av misstänkta, vittnen och experter. Ett primärt syfte i dessa samtal är såklart allt som oftast att erhålla så relevant och sanningsenlig information som möjligt, vilket inte alltid är helt enkelt då den som blir intervjuad kan ha väl så goda anledningar att putsa på sanningen eller rentav fara med osanning.
 
Intervjuer av detta slag genomförs såväl av enskilda individer som i par och i större grupper men fram till dags dato har väldigt lite forskning bedrivits av huruvida det finns någon vinning i att genomföra dem i team jämfört med individuellt. I en relativt färsk studie av Tripp Driskell och Eduardo Salas (2015) gjordes just detta. Här jämfördes intervjuer genomförda av enskilda individer med individer genomförda i par (s.k. tandemintervjuer) avseende en rad olika utfallsmått.
 
Kortfattat fann man att tandemintervjuer överlag hade ett bättre utfall än intervjuer genomförda av enskilda individer, och mer specifikt handlade det om att tandemintervjuarna upplevde samtalen som mindre kognitivt belastande, i större utsträckning lade märke till relevant information och i större utsträckning tillämpade öppna, snarare än stängda, frågor. Förmågan att upptäcka osann information (lögner) tycktes dock vara densamma oavsett om intervjun genomfördes individuellt eller i par.
 
Summa summarum så tyder denna studie på att viktiga och känsliga intervjuer, som kan vara krävande för intervjuaren och som handlar om att erhålla mycket och god information, med fördel kan utföras i team (i just detta fall i par).
 
Referens
Driskell, T. & Salas, E. (2015). Investigative Interviewing: Harnessing the Power of the Team. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 19(4), 273-289.

Läs hela inlägget »

Att leda team är på sätt och vis så väl samma sak som något annat än att leda enskilda medarbetare. I ett tidigare inlägg beskrev vi forskning som visade vilka ledarskapsbeteenden som tycks ha en positiv effekt på teamprestationer. Teamledarskap kan dock vara mer komplext än så, beroende på hur man väljer att se på det där vi kallar ledarskap.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter