Teamutveckling baserad på forskning

Team Pro workshop

Team Pro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport (se exempelrapport till höger) som används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. Team Pro workshop ger också dig som handledare ett strukturerat arbetsmaterial för att observera och ge återkoppling på teamets arbete.

VAD KARTLÄGGS I TEAM PRO WORKSHOP?

I en Team Pro workshop kartlägger vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

HUR GÅR DET TILL?

För att genomföra Team Pro workshop och använda TPI på egen hand behöver du gå en certifierande utbildning. Önskar du få extern konsulthjälp så kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

EXEMPELRAPPORT

TPI-rapporten sammanfattar teammedlemmarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som teamets medlemmar anser fungerar väl respektive mindre väl.

BEFINTLIG ANVÄNDARE?

Logga in i portalen för att administrera TPI.

Team Pro Inventory

TEAM PRO WORKSHOP - TEORETISK OCH VETENSKAPLIG GRUND