Hur är klimatet i ditt team?

När Google härom året lät studera sina team och fann att psykologisk trygghet var den enskilt viktigaste parametern för teamens prestationer väcktes ett stort intresse på sociala medier. Psykologisk trygghet är ett av flera så kallade framväxande emotionellt laddade tillstånd som utvecklas i team över tid när man planerar för, genomför och utvärderar sitt arbete. Mer populärt kan man benämna dylika framväxande tillstånd för det känslomässiga klimatet i ett team och stora mängder forskning har studerat olika sådana klimatfaktorer och vilken betydelse dessa har för teamets hållbarhet och effektivitet.

Låt oss titta lite på vilka de fyra mest frekvent studerade klimatfaktorerna är, som var och en har påvisats ha stor betydelse för hur väl ett team tenderar att fungera.
 
Psykologisk trygghet (eng. psychological safety) som redan nämnts är det så kallade ”våga blotta strupen-tillståndet” där man som teammedlem upplever att man vågar göra sig själv sårbar inför övriga teammedlemmar. Det tar sig exempelvis uttryck i att man vågar vädra avvikande åsikter, blotta brister och tillkortakommanden, visa osäkerhet, och vara sig själv. Forskning har visat att detta tillstånd inte har stor betydelse enbart hos högpresterande utvecklingsteam på Google, utan är en viktig klimatfaktor i team generellt.
 
Tillit (eng. trust) är en annan klimatdimension som har vissa likheter med ovan nämnda psykologiska trygghet, men som mer avser det förtroende man har inför att övriga teammedlemmar har förmåga och intention att ta sitt ansvar och axla sin roll i teamet på ett förtjänstfullt sätt. Bristande tillit leder till osäkerhet och ett behov av att övervaka och kontrollera andra individer, vilket gör att man å ena sidan lägger fokus på annat än sin egen roll och å andra sidan skapar sämre förutsättningar för motivation och engagemang då människor ogillar att känna sig kontrollerade.
 
Teamförtroende (eng. team potency och team efficacy) avser den kollektiva motsvarigheten till självförtroende och handlar om i vilken utsträckning teamets medlemmar hyser en tro om teamets samlade förmåga att hantera de utmaningar man ställs inför och prestera väl.
 
Sammanhållning (eng. team coheision), slutligen, är det känslomässiga kitt som binder teamets medlemmar samman. Populärt brukar detta kunna benämnas ”vi-känsla” och tar sig uttryck i att teamets medlemmar känner en bindning till sitt team och en önskan om att få fortsätta att vara en del av teamet. Denna bindning kan ha sin grund i att man tycker om övriga teammedlemmar såväl som att man attraheras av teamet som sådant och/eller de uppgifter som teamet har att genomföra.
 
Samtliga ovan nämnda klimatfaktorer har visats ha en positiv betydelse för hur väl team fungerar och några frågor att ställa sig själv är:
 

  • Vad gör vi för att öka tryggheten i vårt team?
  • Vad gör vi för att öka tilliten mellan teamets medlemmar?
  • Vad gör vi för att öka tilltron till teamets samlade förmåga?
  • Vad gör vi för att öka sammanhållningen? 

 
De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and Team Performance: A Meta-Analysis of Main Effects, Moderators, and Covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134-1150
 
Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2016). Psychological Safety: A Meta-Analytic Review and Extension. Personnel Psychology, Online first publication
 
Gully, S. M., Devine, D. J., & Whitney, D. J. (2012). A Meta-Analysis of Cohesion and Performance: Effects of Level of Analysis and Task Interdependence. Small Group Research, 43(6), 702–725.
 
Gully, S. M., Incalcaterra, K. a., Joshi, A., & Beaubien, J. M. (2002). A meta-analysis of team-efficacy, potency, and performance: Interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships. Journal of Applied Psychology, 87(5), 819–832
 
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/

Bloggarkiv

Etikettmoln