Ny svensk studie om teamarbete i akutsjukvården

Har teamarbete inom akutsjukvården någon betydelse för patienternas upplevda vårdkvalitet? Denna frågeställning adresserades nyligen i en svensk studie.

De flesta av oss har väl någon gång varit nödgade att besöka akutsjukvården för att få hjälp med någon akut åkomma vi eller någon anhörig drabbats av. Sällan är vi så utsatta som just vid dessa tillfällen och beroende av andra varför kvaliteten i hur vi blir bemötta och omhändertagna får en stor betydelse, om möjligt än större än i de flesta andra sammanhang. 

Dessvärre är patienters upplevelser av vårdkvalitet inom akutsjukvården inte alltid den bästa. Olika läkare som är stressade och som säger olika saker, långa väntetider, bristfällig information och förklaringar, briställigt lyssnande och ohövligt bemötande är några exempel på företeelser som drabbat många i dessa sammangang, något som sannolikt bidragit till en mer negativ upplevelse av det specifika besöket.

Det finns såklart många tänkbara förklaringar till att detta kan inträffa, varav bristande resurser i form av tid och personal är en viktig sådan. Ett sätt att försöka hantera dessa begränsande förutsättningar är att utföra olika organisatoriska åtgärder i syfte att optimera resursanvändningen på ett optimalt vis. En sådan åtgärd är att låta arbetet inom akutsjukvården i större utsträckning bedrivas av multifunktionella team, där möten (undersökningar, rådgivning, diagnoser etc.) med patienter genom större delen av vårdvistelsen sker i team bestående av flera personer med olika kompetenser.

I en nyligen publicerad studie (Muntlin Athlin, Farrokhnia & von Thiele Schwarz, 2016) undersöktes huruvida denna form av teamarbete hade någon inverkan på patienternas upplevda vårdkvalitet. På ett svenskt universitetssjukhus tillämpades under fyra veckor (med en uppföljning efter 1,5 år) en ABAB metodik där personalens arbete varannan vecka genomfördes som vanligt (ej teambaserat) och varannan vecka i form av multifunktionella team.

Upplevd vårdkvalitet studerades på en rad olika sätt under denna period och resultaten visade på signifikanta förbättringar i tre av fyra områden under veckorna där teamarbete tillämpades. Antalet områden i behov av förbättring avseende vårdkvalitet minskades också dramatiskt när teamarbete tillämpades, och upplevd väntetid minskade. 

Sammantaget visar denna studie att multifunktionellt teamarbete kan vara ett effektivt sätt att förbättra patienternas (inom akutsjukvården) upplevelse av god vård på ett betydande vis.

Referens
Muntlin Athlin, Å., Farrokhnia, N., & von Thiele Schwarz, U. (2016). Teamwork - a way to improve patient perceptions of the quality of care in an emergency department: An intervention study with follow-up. European Journal for Person Centered Healthcare, 4(3), 509-519

Bloggarkiv

Etikettmoln