Delade värderingar och engagemang i team

Värderingar nämns ofta som en nyckel till engagemang på arbetsplatser. Värderingar kan dock vara ett luddigt begrepp och det är inte alltid helt klart vad som avses. Ett möjligt tillvägagångssätt är dock att dela in värderingar i yttre och inre värderingar utifrån huruvida de rör erhållandet av yttre resultat (så som belöningar, erkännande och status) eller erhållandet av inre resultat (så som självförverkligande, utveckling och lärande). Just detta gjordes i en studie av Schreurs, Emmerik, & Van (2014).

 
Vad var syftet med studien?
Studiens syfte var att undersöka om det fans ett samband mellan de värderingar som dominerar i ett team och teammedlemmarnas engagemang. Därtill ville man undersöka om ett sådant samband kunde förklaras av att vissa typer av värderingar tillfredsställer medarbetarnas grundläggande psykologiska behov och därigenom har en positiv effekt på deras engagemang.
 
Hur gick man tillväga?
Forskarna lät 358 teammedarbetare från 54 team besvara en uppsättning frågor om hur starkt engagemang de kände för sitt arbete och i vilken utsträckning de ansåg sig få sina grundläggande psykologiska behov av autonomi, kompetens och samhörighet tillfredsställda. Därtill fick de också ta ställning till huruvida ett antal värderingar förekom bland medlemmarna i sina respektive team. Dessa värderingar kunde forskarna kategorisera som antingen extrinsic (att nå yttre resultat, belöningar och status etc.) eller intrinsic (att utvecklas, självförverkligande etc.).
 
Genom att analysera de svar som teammedlemmarna lämnade så kunde forskarna undersöka dels om det överhuvudtaget fanns ett samband mellan värderingarna och engagemanget och dels om sambandet mellan värderingar och engagemang i så fall gick genom behovstillfredsställelse.
 
Vad kom man fram till?
Först och främst kunde forskarna visa att medlemmarna i team som hade mer värderingar som kategoriserades som intrinsic också uppvisade såväl högre grad av behovstillfredsställelse som högre engagemang i sitt arbete. Vidare analyser visade också att sambandet mellan värderingar och engagemang tycktes gå genom just behovstillfredställelse eller som forskarna själva skriver ”Need satisfaction mediates the positive association between intrinsic, relative to extrinsic, team work values and individual work engagement.”
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Utifrån resultaten så tycks det vara så att team som delar intrinsic värderingar så som utveckling, självförverkligande och nytta tenderar att känna starkare engagemang än team som snarare delar extrinsic värderingar. Givet detta är det således en god idé att både välja in teammedlemmar med intrinsic värderingar som att aktivt främja en god värdegrund i teamen. Att sambandet dessutom tycks gå via grad av behovstillfredställelse har team således också en del att vinna av att genomföra aktiviteter som främjar behovstillfredställelse. En sådan aktivitet är Team Pro workshop som du kan läsa mer om här på www.teampro.se.
 
Referens
Schreurs, B., & Emmerik, I. J. H. Van. (2014). Work Values and Work Engagement Within Teams : The Mediating Role of Need Satisfaction, 18(4), 267–281.

Bloggarkiv

Etikettmoln