Att arbeta med mål 3 – Olika typer av mål

Under senare delen av hösten kommer Stefan Söderfjälls nya bok om att arbeta med mål ut. Inför detta kommer vi här på Team Pro bloggen att publicera ett antal delvis omskrivna utdrag från denna bok i form av blogginlägg. Det tredje inlägget handlar om olika typer av mål.

Även om mål har det gemensamt att de beskriver önskvärda tillstånd som ligger framåt i tiden så kan mål också skilja sig åt på en rad olika sätt och avse olika saker.
Ett sätt att dela upp mål är i resultat-, prestations-, lärande-, och processmål.
 
Resultatmål
En typ av mål som är mycket vanligt förekommande i exempelvis sälj- och idrottssammanhang är så kallade resultatmål. Dessa mål avser yttre konsekvenser av en individs, grupps eller organisations aktiviteter och prestationer och står i regel enbart till viss del under nämnda individ, grupps eller organisations direkta kontroll.
 
Prestationsmål
Nästa kategori av mål ligger ett steg närmare individens, gruppens eller organisationens egen kontroll och går under namnet prestationsmål. Kort och gott handlar prestationsmål om den kvantitet och kvalitet med vilka olika arbetsuppgifter önskas bli genomförda under en viss tidsperiod. Synnerligen goda prestationer behöver inte leda till önskvärda resultat alla gånger givet att resultatet, som vi redan nämnt, kan påverkas av en rad andra faktorer.
 
Lärandemål
Bakom varje prestation ligger en individs eller grupps förmåga, kompetens, färdigheter och kunskap att kunna prestera på den nivån. Det kan exempelvis röra sig om fysiska, tekniska, språkliga, sociala eller intellektuella färdigheter för att bara nämna några. Dessa kan också var för sig brytas ned i mer specifika delkompetenser och förmågor. Lärandemål avser helt enkelt mål med förvärvande av de kunskaper, kompetenser och färdigheter som ligger bakom goda prestationer och resultat i ett visst gebit, för en viss individ eller grupp.
 
Processmål
Slutligen, oavsett om man har siktet inställt på lärande, prestationer eller resultat så krävs det att man agerar, tänker och känner på ett visst sätt om man ska lyckas. Våra faktiska beteenden, känslor och tankar anger kort och gott hur vi går tillväga för att uppnå mål formulerade på de övriga nivåerna och brukar gå under namnet processer. Eftersom dessa processer också kan beskrivas i termer av framtida önskvärda tillstånd så kan de sägas bilda en egen målkategori som går under namnet processmål. Dessa mål kan även, och brukar ofta, kallas för handlingsplaner och vad vi låter kalla dem spelar i praktiken mindre roll. I handlingsplaner brukar dock fokus främst vara på konkreta beteenden och aktiviteter vilket missar de känslomässiga och kognitiva processer som också är så viktiga för vårt lärande och våra prestationer, för att inte tala om vårt välbefinnande.
 
Referenser i urval
Seijts, G.H., latham, G. P., & Woodwark, M. (2013). Learning goals: A qualitative and quantitative review. In Locke, E. A. and Latham, G. P. (Eds.), New Developments in Goal Setting and Task Performance (pp. 3-15). New York and London: Routledge.
 
Seijts, G.H., & Lathatm, G. P. (2005). Learning versus performance goals: When should each be used? Academy of Management Executive, 19(1), 124-131.

Tidigare inlägg i denna serie:
Att arbeta med mål 1 – Varför en bok om mål?
Att arbeta med mål 2 – Mål och motivation

Bloggarkiv

Etikettmoln