Att arbeta med mål 2: Mål och motivation

Under senare delen av hösten kommer Stefan Söderfjälls nya bok om att arbeta med mål ut. Inför detta kommer vi här på Team Pro bloggen att publicera ett antal delvis omskrivna utdrag från denna bok i form av blogginlägg. Det andra inlägget handlar om mål och motivation.

Forskningen om mål är omfattande, inte minst inom arbetslivet. Den har renderat långt över 1000 vetenskapliga publikationer samt ett flertal så kallade meta-analyser vilka kan sägas räkna samman genomsnittliga resultatmönster från flera enskilda studier.

Denna forskningsmängd ger vid handen att under rätt förutsättningar och tillämpade och formulerade på rätt sätt så är arbete med och mot mål ett synnerligen effektivt sätt att uppnå goda prestationer och ökat välbefinnande. I genomsnitt tycks formulering av tydliga och utmanande mål förbättra arbetsprestationer med ungefär 10-15 %. I kombination med strukturerade metoder för kontinuerlig feedback (såsom after-action reviews) blir effekten i genomsnitt 20-25 %.

Den enskilt viktigaste förklaringen till varför mål påverkar vårt beteende och våra prestationer har med motivation att göra. Motivation är den drivkraft som styr vad vi gör, med vilken intensitet vi gör det och hur länge vi gör det. Kort och gott påverkar mål vår motivation såtillvida att de anger vad vi ska göra och inte göra, samt hur mycket och hur länge vi behöver anstränga oss för att uppnå dem.

Detta sätt att se på mål och motivation lämnar dock en del att önska då motivationsforskningen de senaste decennierna har funnit att motivationens kvalitet är väl så viktig som dess kvantitet. Med motivationskvalitet avses i stort sett varför vi gör vissa saker och inte bara vad vi gör eller hur mycket vi gör det. Kopplat till mål kan man utifrån detta resonemang säga att det således är lika viktigt varför vi har ett visst mål som vilket mål vi de facto har. Den mest centrala kategoriseringen av olika motivationstyper, olika anledningar till varför vi gör det vi gör, är den mellan kontrollerad och autonom motivation.

Kontrollerad motivation är den drivkraft som styr vårt beteende där vi upplever att vi agerar utifrån krav, press och måsten. Autonom motivation är, som namnet antyder, det vi känner då vi agerar med en känsla av valfrihet. Kontrollerad och autonom motivation har i hundratals vetenskapliga studier i olika sammanhang visat sig ha betydelse för vårt välbefinnande och våra prestationer såtillvida att det allt som oftast är bättre att uppleva autonom motivation till det vi företar oss. Att arbeta mot mål är en sådan företeelse, där vi kan känna såväl kontrollerad (jag jobbar mot detta mål med en känsla av krav och måste) som autonom (detta mål är något jag själv väljer att arbeta mot) motivation i förhållande till de mål vi har.

Referenser
Broeck, A. Van den, Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A review of self-determination theory’s basic psychological needs at work. Journal of Management, 42(5), 1–57.
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Locke, E. A, & Latham, G. P. (2013c) Goal setting theory: The current state. In Locke, E. A. and Latham, G. P. (Eds.), New Developments in Goal Setting and Task Performance (pp. 3-15). New York and London: Routledge

Bloggarkiv

Etikettmoln