Därför bör vi bygga team av grupper

Som vi flera gånger konstaterat finns det en hel del att vinna på att organisera sig i team. När de sätt på vilka arbetsuppgifter är utformade kräver samarbete och ömsesidigt beroende mellan medarbetarna blir utfallet i regel bättre – i flera olika avseenden.
 
Dessvärre är det inte alltid så det ser ut. Ett vanligare scenario är att verksamheter organiserar sina medarbetare i mindre arbetsgrupper men som dessvärre inte riktigt får förutsättningar att operera som reella team.  Därmed går verksamheten miste om det teambaserade arbetets positiva konsekvenser. Av den anledningen är det viktigt att hålla isär begrepp som grupp, arbetsgrupp och team för att förstå vad som skiljer dessa åt och därigenom också förstå vad som skall till för att utveckla arbetsgrupper till faktiska team.
 
En grupp kan kort definieras som en samling individer som i något avseende hänger ihop och interagerar med varandra och som i något avseende är avskilda från andra samlingar individer.
 
En arbetsgrupp är en grupp i en verksamhet i vilken medlemmarna arbetar ihop för att de fyller olika funktioner som behövs för att genomföra det arbete de är satta att göra. Detta förutsätter dock inte att medarbetarna samarbetar i vidare utsträckning och deras resultat är i regel beroende av i vilken utsträckning respektive medlem ”drar sitt strå till stacken”.
 
Ett team är en arbetsgrupp med ett gemensamt uppdrag och som samarbetar mot ett gemensamt mål. I ett team råder ett ömsesidigt beroende vilket innebär att varje teammedlems insats är beroende hur övriga medlemmar agerar. Vad person A i ett team gör påverkas av vad person B och C gör och vice versa. I ett team analyserar medlemmarna tillsammans hur väl de samarbetar för att genomföra sitt uppdrag och nå sitt gemensamma mål.
 
Hur väl ett team fungerar beror till stor del på i vilken utsträckning teamet kan klargöra sitt uppdrag och mål samt hur väl man analyserar och anpassar sitt sätt att samarbeta. Så även om team överlag har många fördelar i jämförelse med grupper så kan vi också konstatera att vissa team fungerar bättre än andra team. Detta innebär därför två saker:
 
1. Det finns mycket att vinna av att både bygga team av grupper.
2. Det finns mycket att vinna att bygga vidare i befintliga team.
 
Ofta kallar vi sådana aktiviteter för teambuilding. Men fungerar sådana insatser verkligen? Om vi skall tro teamforskningen så tycks det faktiskt vara så. En metastudie av Klein med flera (2009) som vi tidigare skrivit om här på bloggen visade att teambuilding överlag hade en positiv effekt på teamarbete.
 
De typer av insatser som visade starkare effekt än övriga var de som var baserade på målsättningar och de som var inriktade på att hjälpa teamet att klargöra roller och ansvarsområden. Alltså är det primärt där som teambuldingaktiviteter bör fokuseras även om också utveckling av interpersonella relationer i teamet och arbete med problemlösning får stöd i metastudien.
 
Därmed är följande att rekommendera organisationer som vill dra nytta av teamarbetets positiva effekter:
 
1. Först och främst bör man organisera arbetsgruppers arbetsuppgifter på sådant sätt att de förutsätter reella team.
2. Därefter bör organisationen avsätta tid för att utveckla dessa arbetsgrupper till faktiska team.
3. Slutligen bör organisationen fortsätta att utveckla dessa team med teambyggande insatser.
 
 
För dig som är mer intresserad av praktiska aktiviteter för teambuilding rekommenderar vi Team Pro workbook som du hittar här på www.teampro.se

Bloggarkiv

Etikettmoln