Mår laget bra av att vi synliggör jaget?

Ska man alltid behandla team som helheter eller finns det en poäng med att offentligt synliggöra och uppmuntra enskilda teammedlemmars prestationer. Om detta handlar en nyligen publicerad studie av Li m fl. (2016) i Journal of Applied Psychology.
 
Vad var syftet med studien?
I många organisationer tillämpas olika former av sociala belönings- och uppmuntransmodeller såsom exempelvis ”månadens medarbetare” i vilka en eller flera enskilda medarbetare, ofta till offentlig beskådan, får ta emot en utmärkelse för sina arbetsinsatser eller för hur vederbörande har agerat som medarbetare. I de flesta organisationer arbetar människor i olika former av sociala nätverk där team är ett mycket vanligt sätt att organisera sig. Frågan är om individuella utmärkelser av enskilda teammedlemmars insatser är av ondo eller godo för övriga prestationen hos teammedlemmar och teamet som helhet. Syftet med studien var att undersöka just detta.
 
Hur gick man tillväga?
Studien bestod i själva verket av tre delstudier (två lab- och en fältstudie) bestående av 24, 40 respektive 52 team. I de två första studierna lät man studentgrupper arbeta i team om fyra personer. Dessa fick först en individuell uppgift som gick ut på att bygga så många origamifigurer som möjligt under en viss tid följt av en teamuppgift som gick ut på att bygga ett så högt torn som möjligt med sina origamifigurer. Efter detta fick hälften av teamen reda på vilken enskild teammedlem som byggt flest individuella origamis följt av en applåd av experimentledaren varefter ytterligare en runda av först individuell och därefter teamuppgift genomfördes. Man jämförde således förändringen i såväl individuell som teamprestation hos de team som fått återkoppling på bästa individuella prestation med de som inte fått det.
 
I delstudie tre genomfördes ett fältexperiment i en organisation inom tillverkningsindustrin som hade befintliga team som genomförde sina faktiska arbetsuppgifter såväl som befintliga bedömningar av medarbetarnas prestationer. Här delades teamen på hälften där ena halvans högst presterande teammedlem fick emotta en offentlig utmärkelse medan den andra halvan inte hade något sådant förfarande. Samtliga medarbetares och teams prestationer i bägge betingelserna dokumenterades före utmärkelsen såväl som några veckor efter utmärkelsen vilket möjliggjorde att jämföra de bägge grupperna av team med varandra.
 
Vad kom man fram till?
I samtliga tre delstudier fann man att såväl de individuella prestationerna som teamets gemensamma prestation förbättrades i de team som uppmärksammat den bäst presterande teammedlemmen jämfört med de team som inte gjorde det. Man fann även att denna effekt särskilt gällde i de fall där den bäst presterande teammedlemmen hade en central roll i teamet, det vill säga kommunicerade och samarbetade frekvent med många övriga teammedlemmar.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Social uppmuntran såsom utmärkelser verkar kunna ha en positiv effekt inte bara på den som tar emot den utan även på övriga medlemmar i vederbörandes team och deras gemensamma prestation. Att tillämpa sådana individuellt fokuserade belöningsmetoder bör dock ses som ett komplement till kollektiv uppmuntran och belöning som kan tillämpas då och då. Man ska också komma ihåg att det i detta fall rör sig om sociala belöningar och man ska inte vilseledas att utifrån detta dra slutsatsen att instrumentella belöningar (t ex ekonomisk bonus) utdelade till enskilda teammedlemmar har samma gynnsamma inverkan på teamet som helhet.
 
Referens
Li, N., Zheng, X., Harris, T. B., Liu, X., & Kirkman, B. L. (2016). Recognizing “Me” Benefits “We”: Investigating the Positive Spillover Effects of Formal Individual Recognition in Teams. Journal of Applied Psychology, 101(2), 925–939.

Bloggarkiv

Etikettmoln