Vad säger forskningen om teamledarskap egentligen?

Ledarskap och vad som kännetecknar ett effektivt sådant är en företeelse som är utsatt för stora mängder forskning, bland annat avseende ledarskapets betydelse för team och deras effektivitet. Ett antal så kallade meta-analyser (forskningssammanfattningar) utförda av Burke m fl. (2006), D’Innocenzo m fl. (2014) och Nicolaides m fl. (2014) på effekterna av ledarskap för teameffektivitet och prestation har genomförts under årens lopp.
 
Dessa målar i stort sett upp samma bild. Såväl vertikalt (traditionellt ledarskap utövat av en person) som kollektivt ledarskap är positivt relaterat till teameffektivitet och prestation. Effekterna tycks vara ungefär jämförbara i storlek även om en meta-analys tyder på något större effekter av vertikalt ledarskap än av kollektivt ledarskap. Det tycks också som att dessa former av ledarskap kan komplettera varandra för bättre total effekt på teameffektivitet. Ifall teamet till exempel har en formellt utsedd ledare (vertikalt ledarskap) som förtjänstfullt axlar sin roll så kan effekten stärkas ytterligare om teamet och dess medlemmar i någon utsträckning också får ansvara/tar ansvar för ledarskapet.
 
Ledarbeteenden som visat sig vara effektiva i team är:

  • Strukturinitierande (tydliggöra mål, roller/ansvarsområden, ansvar, befogenheter etc.).
  • Gränsöverskridande (t ex skaffa resurser till teamet, inhämta information och initiera samarbeten med andra team och enheter) handlingar.
  • Transformerande (föredömligt handlande, inspirerande/visionär, intellektuellt stimulerande/utmanande och individuellt omtänksamt.
  • Omtänksamt/stödjande (respektfullt bemötande, tillitsfullhet, lyhördhet inför andras behov).
  • Coachande/stärkande (coaching för att hjälpa andra att leda sig själva).
  • Motivationsfrämjande (uppmärksamhet/beröm, ge nödvändiga resurser etc.).

Precis som när det gäller att leda enskilda individer så tycks ett transformerande ledarskap överlag ha större positiv betydelse för teamets effektivitet än ett mer uppgiftsorienterat ledarskap, framförallt då vi talar om ett kollektivt ledarskap.
 
För mer om ledarskap i team rekommenderas To team or not to team ur vilken ovanstående är ett utdrag.
 
Referenser
Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 17(3), 288–307.

D’Innocenzo, L., Mathieu, J. E., & Kukenberger, M. R. (2014). A Meta-Analysis of Different Forms of Shared Leadership-Team Performance Relations. Journal of Management, March 10th online first publication.

Nicolaides, V. C., LaPort, K. A., Chen, T. R., Tomassetti, A. J., Weis, E. J., Zaccaro, S. J., & Cortina, J. M. (2014). The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships. The Leadership Quarterly, 25(5), 923–942.

Bloggarkiv

Etikettmoln