Vad säger forskningen om konflikter i team egentligen?

Konflikter är en del av all mänsklig samvaro och bottnar kort och gott i att vi är olika, tycker olika, vill olika och uttrycker oss olika. Ett flertal meta-analyser har studerat konflikter inom team (De Dreu m fl., 2003; De Wit m fl., 2012; O´Neill m fl., 2013; LePine m fl., 2008).
 
Kortfattat kan man säga att denna forskning visat att konflikter överlag har ett starkt samband med känslomässiga upplevelser och attityder såtillvida att hög grad av konflikter är förenat med mer negativa tankar och känslor medan lägre grad av konflikter innebär mer positiva upplevelser. Detta gäller i synnerhet konflikter som är relations- och processbaserade (olika uppfattning om hur arbetet ska genomföras) medan renodlat uppgiftsbaserade (olika uppfattning om mål och prioriterade arbetsuppgifter) inte har lika stark och tydlig negativ inverkan på tankar och känslor.
 
När det gäller sambandet mellan konflikter och teamets prestation så visar resultaten av denna forskning att relationsbaserade och processbaserade konflikter allt som oftast är av ondo för teamets prestation. Allra starkast negativt samband med prestation har processbaserade konflikter vilket ter sig relativt logiskt. Om teamet har svårt att komma överens om vem som ska göra vad och i vilken turordning olika uppgifter och arbetsmoment ska genomföras så blir effektiviteten ofrånkomligen lidande.
 
När det gäller mer uppgiftsorienterade konflikter är bilden mer komplex och mångfasetterad. Överlag tycks sambandet mellan denna typ av konflikter och teamprestation vara mer eller mindre obefintligt, det vill säga varken av godo eller av ondo. Dock finner man att en rad faktorer påverkar betydelsen av uppgiftsbaserade konflikter så att de i vissa fall påverkar prestationen negativt och i andra fall positivt:

  • Typ av uppgift – När team arbetar med komplexa uppgifter där de förväntas fatta beslut så tycks det finnas en prestationsvinning i att ha en viss grad av uppgiftsrelaterad konflikt, sannolikt tack vare att detta bringar olika perspektiv och information till ytan som annars hade riskerat förbli outtalade. Detta visar sig bland annat i att beslutskvalitét är positivt kopplat till uppgiftsrelaterade konflikter.
  • I ledningsgrupper råder ett positivt samband mellan förekomst av uppgiftsbaserade konflikter och teamprestation, med en tänkbar delförklaring att dessa team har som en av sina viktigaste uppgifter att fatta komplexa beslut (se punkten ovan).
  • Uppgiftsbaserade konflikter har positiva effekter på teamprestationer (beslutsfattande) enbart vid de tillfällen då de inte samexisterar med relationsbaserade konflikter. När det existerar både relationsorienterade och uppgiftsbaserade konflikter så har ökad grad av uppgiftsbaserade konflikter enbart negativ inverkan på prestation.

 
För den som önskar läsa mer om konflikter i team rekommenderas To team or not to team ur vilken ovanstående är ett utdrag.
 
Referenser
De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–749.
De Wit, F. R. C., Greer, L. L., & Jehn, K. A. (2012). The paradox of intragroup conflict: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 97(2), 360–90.
O’Neill, T. A., Allen, N. J., & Hastings, S. E. (2013). Examining the “pros” and “cons” of team conflict: A team-level meta-analysis of task, relationship, and process conflict. Human Performance, 26(3), 236–260.
LePine, J. A., Piccolo, R. F., Jackson, C. L., Mathieu, J. E., & Saul, J. R. (2008). A meta-analysis of teamwork processes: Tests of a multidimensional model and relationships with theam effectiveness criteria. Personnel Psychology, 61, 273–307.
 

Bloggarkiv

Etikettmoln