Storleken har VISST betydelse, i alla fall när det handlar om team!

Huruvida storleken har någon betydelse eller inte i andra sammanhang låter vi vara osagt. I sammanhanget av detta blogginlägg så handlar det dock om betydelsen för teamarbete, eller mer korrekt upplevelsen av hur klimatet är i ett team, något som studerades av Caroline Aubé med kollegor och publicerades 2011 i den vetenskapliga tidskriften Group Dynamics: Theory, Research, and Practice.
 
Vad var syftet med studien?
Det brukar ibland presenteras teorier om hur många individer som maximalt bör ingå i ett team för att optimera effektiviteten. Siffran varierar men brukar oftast ligga någonstans mellan fyra och nio personer. Storleken på teamet påverkar hur lätt det är att koordinera de enskilda teammedlemmarnas insatser och hur smidigt det går att kommunicera inom teamet. Ju fler inblandade, desto större utmaning vad kommunikation och koordination anbelangar och desto större risk för diverse processbortfall.
 
Storleken kan dock ha betydelse inte bara för prestation och effektivitet, utan också för de känslomässiga upplevelserna som teamets medlemmar har av att vara del av ett team. I denna studie var detta vad man ville undersöka, och hypotesen man ville testa var att förekomst av kontraproduktiva och dysfunktionella beteenden är större ju större teamet är och att detta i sin tur har en negativ inverkan på klimatet i teamet.
 
Hur gick man tillväga?
Data samlades in från 97 team bestående av två upp till nio medlemmar verksamma i en offentlig organisation inom säkerhetssektorn. Dessa besvarade frågor såväl avseende teamklimat (hur väl man trivdes och kände sig att vara en del av teamet) som om förekomst av kontraproduktiva beteenden i teamet. De kontraproduktiva beteenden man studerade var att parasitera på andra (få andra att utföra sina arbetsuppgifter, hålla sig undan ansvar etc.), uppvisa aggressiva beteenden (hota, prata illa om, förlöjliga etc.), egoboostande (skryta, ta åt sig äran etc.) och använda gemensamma resurser på ett olämpligt sätt (slösa, ha sönder, stjäla etc.).  Samtliga dessa har, föga förvånande, visat sig särskilt destruktiva i teamarbete. Genom statistiska analyser studerades därefter kopplingen mellan teamstorlek och teamklimat, samt huruvida detta medierades av dessa kontraproduktiva beteenden.
 
Vad kom man fram till?
Resultaten visade, enligt hypotesen, att det rådde ett negativt samband mellan klimat och storlek i teamet, såtillvida att trivseln i teamet skattades lägre ju fler personer som ingick i detsamma. Man fann också en tydlig koppling mellan teamstorlek och de olika typerna av kontraproduktiva beteenden, ju större team desto större förekomst av dylika handlingar. Detta sistnämnda samband förklarade också relationen mellan teamstorlek och teamklimat.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
En uppenbar slutsats av denna studie är att team bör hållas så små som det är möjligt, givet vad uppgiften och eventuella regler eller lagar kräver. Ju större team desto viktigare att skapa förutsättningar för samarbete genom olika teamutvecklande insatser såsom klargörande av spelregler, regelbunden reflektion och uppföljning samt klargörande av individuella roller och ansvarsområden. Meta-analyser av teambuildinginsatser har också visat just detta, att större team har än mer att vinna på dylika insatser än mindre team. I Team Pro workbook presenteras ett antal aktiviteter som kan användas till dessa ändamål.
 
Referenser
Aubé, C., Rousseau, V., & Tremblay, S. (2011). Team size and quality of group experience: The more the merrier? Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 15(4), 357–375.

Bloggarkiv

Etikettmoln