Om att gå en extra mil för sitt team!

I en publikation i Journal of Applied Psychology från 2015 undersökte Li med flera vilken betydelse enskilda individers så kallade ”extra milen” beteenden har för teamsamarbete och teamprestationer.
 
Vad var syftet med studien?
Team består av enskilda individer som samarbetar för att utföra vissa uppgifter och lösa vissa problem. Även om det kan tyckas självklart att olika teammedlemmar har olika stor betydelse för teamets samarbete och prestationer så har den mesta teamforskningen haft teamet som helhet (t ex. genomsnittlig personlighet, teamets allmänna kommunikationsstruktur etc.) snarare än enskilda teammedlemmar som fokus när man studerat teamprocesser och teamprestationer.
 
I denna studie undersöktes hur den teammedlem som av övriga teammedlemmar ansågs uppvisa högst grad av hjälpbeteenden (konsekvent agera hjälpsamt gentemot övriga teammedlemmar) och den som uppvisade högst grad av konstruktiva ifrågasättanden (utmana status quo och aktivt söka lösningar på problem) påverkade teamets sammantagna prestation och samarbetsprocesser. Dessa teammedlemmar, som i studien gick under benämningen ”Extra milers” var inte nödvändigtvis samma personer. Man undersökte även hur denna effekt påverkades av hur centrala (frekvent kommunikation och arbetsutbyte med övriga teammedlemmar) dessa teammedlemmars positioner i teamet var.
 
Hur gick man tillväga?
87 team, bestående av totalt 659 personer, verksamma i en petrokemisk organisation bedömde (via skattningsskalor) teamets samarbetsprocesser samt varje enskild teammedlems position (centralitet) i teamet, och i vilken utsträckning varje person agerade hjälpande och konstruktivt ifrågasättande. Varje teammedlem fick således en genomsnittspoäng avseende centralitet, hjälpbeteenden och konstruktiva ifrågasättande. Även teamen som helhet fick med detta tillvägagångssätt genomsnittliga poäng på dessa ”extra milen” beteenden vilket gjorde det möjligt att jämföra enskilda individers betydelse med teamet som helhet avseende goda teamprocesser och teamprestationer. Teamledarna gjorde bedömningar av teamets prestationer och kreativitet och därefter beräknades samband mellan de variabler som ingick.
 
Vad kom man fram till?
”Extra milen” beteenden visade sig, i enlighet med hypotesen och föga förvånande, generellt vara av betydelse för goda teamprocesser och prestationer, framförallt när de utförs av personer med central position i teamet, dvs av de som har ett frekvent utbyte med många av de övriga teammedlemmarna. Det mest intressanta fyndet var dock att grad av dessa beteenden hos de som bedömdes utföra dessa i störst utsträckning hade större betydelse för teamets sammantagna teamprocesser, kreativitet och prestation än teamets genomsnittliga grad av ”extra milen” beteenden. Med andra ord, att ha en person i en central position i teamet som utförde en hög grad av "extra milen" beteenden tycktes vara viktigare för teamet än att teamet i genomsnitt hade relativt hög förekomst av dylika beteenden men saknade en central person som "extra milade" högfrekvent.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Denna studie belyser vilken betydelse enskilda medlemmar kan ha för ett teams samlade prestationer och teamprocesser varför det är viktigt att identifiera de personer som är att betrakta som ”Extra milers” och verka för att dessa får en mer central position i sina respektive team och att dessa blir synliggjorda. Det är också viktigt att utbilda team i betydelsen av hjälpbeteenden och konstruktiva ifrågasättanden och säkerställa att de personer som inte agerar på ett sådant sätt inte är de personer som har mest frekvent kontakt och samarbete med flest övriga teammedlemmar.
 
Referenser
Li, N., Zhao, H. H., Walter, S. L., Zhang, X.-A., & Yu, J. (2015). Achieving More With Less: Extra Milers’ Behavioral Influences in Teams. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1025–1039.

Bloggarkiv

Etikettmoln