Kan jag lita på mina teamkamrater, och spelar det någon roll?

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Applied Psychology presenterar ett forskarteam med holländaren Bart De Jong i spetsen resultaten av en meta-analys av kopplingen mellan tillit inom team och teamprestationer.
 
Vad var syftet med studien?
Tillit i ett team har att göra med i vilken utsträckning individer i ett team känner en övertygelse om att övriga teammedlemmar kommer att fullgöra sina åtaganden och dra sina strån till stacken. Även om tillit i populära kretsar brukar anföras som ett av de viktigaste tillstånden i effektiva team och även om en hel del forskning har bedrivits om tillit i olika sammanhang så har det saknats en systematisk sammanställning av forskningen på betydelsen av tillit just i teamsammanhang. Detta fram tills nu vill säga då Bart De Jong med kollegor tagit sig an befintlig forskning meta-analytiskt för att kunna lägga fram en mer enhetlig bild av om, och i så fall hur, tillit egentligen är relaterat till teamprestationer.
 
Hur gick man tillväga?
Forskarteamet identifierade 112 oberoende studier (data från totalt 7763 team) som undersökt sambandet mellan tillit och någon form av teamprestation och som bedömdes uppfylla kriterierna för att ingå i meta-analysen. Förutom att besvara den huvudsakliga frågeställningen om huruvida teamprestation var positivt relaterad till tillit i team så studerades även betydelsen av ett antal så kallade moderatorer (kort och gott om sambandet mellan tillit och teamprestation är svagare, starkare, obefintligt eller rentav negativt i närvaro av dessa):
 

  • Hade tillit starkare koppling till teamprestation i team som har hög grad av ömsesidigt beroende (gemensamma mål, arbetsuppgifter som kräver samarbete, gemensam uppföljning)?
  • Var kopplingen mellan tillit och teamprestation beroende av om det rörde sig om virtuella eller face-to-face team?
  • Påverkades kopplingen mellan tillit och teamprestation av hur länge teamet hade existerat?
  • Var kopplingen mellan tillit och teamprestation relaterad till hur mycket makt och beslutsmandat var utspritt i teamet?
  • Spelade det någon roll hur kompetenser och förmågor var utspridda i teamet för den eventuella kopplingen mellan tillit och teamprestation.

 
Vad kom man fram till?
Meta-analysen visade att tillit och teamprestation har ett medelstarkt signifikant samband. Detta samband var dock starkare i team som hade hög grad av ömsesidigt beroende, utspritt beslutsmandat/makt och utspridda kompetenser/förmågor. Med andra ord, tilliten mellan teamets medlemmar tycktes vara av större betydelse i de team där man var beroende av varandras prestationer, där många fick vara med och bestämma och där det inte bara var en eller få personer som satt på kompetens och förmåga.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Denna meta-analys visar att tillit är ett viktigt fenomen i team. Särskilt viktigt är det i de team där kraven på riktigt teamarbete är stora, där teamet fattar beslut gemensamt och där kompetenser och förmågor i teamet är relativt mixade. Tillit kan stärkas genom exempelvis gemensam träning/övning, klargörande av roller och after-action reviews. Team Pro inventory är ett teamutvecklingskoncept som bland annat åsyftar främjande av tillit i ett team.
 
Referens
De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016, April 28). Trust and team performance: a meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology. Advance online publication.

Bloggarkiv

Etikettmoln