Dags att låta teamet ta en TREO?

I en artikel från 2015 går John Mathieu med flera igenom befintliga modeller och teorier för att beskriva roller i team, samt vilket vetenskapligt stöd, eller avsaknad av detsamma, dessa har. Man presenterar därefter, och gör en första validering, av en ny modell för att kartlägga typiska roller i team.
 
Vad var syftet med studien?
Genom åren har en rad olika modeller och taxonomier för teamroller presenterats. Den kanske mest kända av dessa är Belbins rollteori som särskiljer nio typer av roller som bör axlas i ett team för att det ska kunna fungera effektivt. Trots den stora populariteten i denna modell, och i liknande modeller, så är det vetenskapliga stödet och underlaget kring dessa i bästa fall att beskriva som skralt. Syftet med denna studie var att, utifrån befintlig litteratur och teorier kring teamroller, generera en mer koncentrerad modell, att utveckla ett tillvägagångssätt för att mäta och kartlägga teamroller baserat på denna modell och att testa mätsäkerheten och relevansen (reliabilitet och validitet) i mätinstrumentet och den underliggande modellen.
 
Hur gick man tillväga?
Man började med att se över befintliga teamrollstaxonomier som presenterats av olika personer genom åren. Utifrån dessa, och med hjälp av en expertpanel, listades sex olika karaktäristiska teamroller som behöver fyllas i de flesta team. Dessa presenteras nedan:

  • Organisatör – Någon som bidrar till att strukturera teamets arbete, som håller löpande koll på vad teamet har gjort och hur teamet ligger till i förhållanden till målsättningar och deadlines.
  • Utförare – Någon som villigt tar på sig arbetsuppgifter och som ser till att saker och ting blir gjorda. En utförare är en som man kan förlita sig på färdigställer arbetsuppgifter, håller deadlines och tar på sig arbetsuppgifter för att hjälpa teamet att lyckas.
  • Utmanare – Någon som pushar teamet till att utforska och vara öppna för alla aspekter i en situation. Denna person öppnar upp för alternativa tankegångar, antaganden, förklaringar och lösningar, är inte rädd för att fråga ”varför” eller att debattera och diskutera.
  • Innovatör – Någon som regelbundet genererar nya och kreativa idéer, strategier och metoder för hur teamet kan hantera olika situationer och utmaningar.
  • Team builder – Någon som verkar för att fastställa beteendenormer i teamet, som visar sitt stöd för fattade beslut och som med sitt beteende främjar ett positivt klimat i teamet. Denna person lugnar stressade teammedlemmar och entusiasmerar teammedlemmar som är låga.
  • Kontaktperson – Någon som hjälper till att knyta och bevara goda kontakter mellan teamet och andra enheter (t ex. team, avdelningar, enskilda personer etc.)

Utifrån dessa sex rollbeskrivningar utformades ett instrument som forskarna lät kalla för Team Role Experience and Orientation vilket bildade förkortningen TREO och vilket förklarar titeln på detta inlägg. Detta instrument validerades och dess psykometriska egenskaper fastställdes därefter via olika datainsamlingar.
 
Vad kom man fram till?
Studien gav stöd till denna teamrollstaxonomi och till TREO som ett sätt att mäta/kartlägga dessa. Den gav även initialt stöd för att dessa teamroller har en betydelse för teamprestationer och kan således sägas utgöra en god utgångspunkt för andra forskare att tillämpa i studier av teamrollers betydelse för teameffektivitet.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Att klargöra roller i team har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna i teambuildinginsatser. Samtidigt är detta något som många gånger är eftersatt vilket bland annat kartläggningar med Team Pro Inventory tydligt visat (ca 40 % av kartlagda team tar sig inte tid att klargöra inbördes roller). Med TREO-modellen har forskarteamet skapat en möjlighet för att ha en vetenskapligt grundad modell över viktiga roller att utgå ifrån i dylika rollklargörande diskussioner.
 
Referens
Mathieu, J. E., Tannenbaum, S. I., Kukenberger, M. R., Donsbach, J. S., & Alliger, G. M. (2015). Team Role Experience and Orientation: A Measure and Tests of Construct Validity. Group & Organization Management, 40(1), 6–34.

Etiketter: team roller teambuilding

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv