Kartlägg era teamprocesser - det kan löna sig!

Hur väl team fungerar och presterar förklaras ofta med hur väl teamen hanterar sina processer – det vill säga; det teamen gör, tänker och känner före, under och efter sina arbetsepisoder i syfte att uppnå sina mål och fullgöra sitt uppdrag. Men vad är det i så fall som teamet bör göra, tänka och känna? Lyckligtvis finns det forskning som hjälper oss att besvara den frågan. I en metastudie undersökte LePine med flera (2008) just detta med teamprocesser.
 
Vad var syftet med studien?
Det huvudsakliga syftet var att undersöka hur man bäst kategoriserar teamets processer, just i detta fall de beteendebaserade processerna som handlar om hur teamet agerar och interagerar. Därtill undersöktes också hur kvalitén i dessa processer hängde ihop med goda teamprestationer.
 
Hur gick man tillväga?
Forskarna såg över 138 studier som undersökt teamprocesser och relationen mellan teamprocesser och teameffektivitet. Utifrån detta undersökte man hur väl den teoretiska modell som beskriver teamprocesser i termer av övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer fick stöd i studierna.

Övergångsprocesser kan kortfattat beskrivas som de aktiviteter teamet utför före och efter episoder av arbete (t ex. projekt, uppdrag, period, arbetsvecka etc.) som åsyftar att planera för kommande arbetsepisoder och dra lärdom av genomförda dito.
 
Aktionsprocesser är de beteenden som teamet utför då det faktiskt utför sina primära arbetsuppgifter, till exempel koordinera insatser, avlasta varandra, informera varandra om hur man ligger till etc.

De interpersonella processerna slutligen är de beteenden som åsyftar främjande av goda relationer och ett positivt klimat i teamet (t ex. uppmuntran, hantera konflikter etc.) och som utförs före och efter såväl som under episoder av arbete.
 
Därefter undersökte man huruvida de olika processerna kunde relateras till önskvärda utfall och resultat.
 
Vad kom man fram till?
De studier som inkluderades i metastudien visade tillsammans att indelningen i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer är ett bra sätt att beskriva vad teamen gör före, under och efter sina arbetsepisoder. Studierna visade också att kvalitén i processerna hängde ihop med teamets effektivitet, teammedlemmarnas tillfredställelse och teamets sammanhållning.
 
Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Nyligen genomförde vi en analys av teamarbetet i 57 svenska team med hjälp av Team Pro Inventory. Bland de team vi undersökte ansåg närmare 40 % av teammedlemmarna att deras team inte hanterade sina övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer på ett tillfredställande sätt. I vissa specifika delprocesser, t ex. målsättningar, rollklargöring och reflektion/lärande av tidigare erfarenheter såg det dessutom ännu värre ut, betydligt värre, något vi återkommer till i kommande blogginlägg eftersom dessa delprocesser har visat sig vara särskilt viktiga för att team ska fungera väl.
 
Att teamprocesser visat sig vara avgörande för teamets prestationer och att så stor andel av teamen som vi analyserade ansåg att det fanns brister i processerna i deras team får oss att dra slutsatsen att det finns en del utvecklingsbehov i många svenska team.
 
Du kan läsa mer om Team Pro Inventory här.
 
Referens
LePine, J. A., Piccolo, R. F., Jackson, C. L., Mathieu, J. E., & Saul, J. R. (2008). A meta-analysis of teamwork processes: tests of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria. Personnel Psychology, 61(2), 273–307.

Etiketter: team teamprocesser

Senaste inläggen

Bloggarkiv