Ha inte så bråttom med att säga vad ni tycker!

I en artikel från 2010 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Personality and Social Psychology presenteras ett antal intressanta studier som på ett tydligt sätt belyser problematiken som ofta uppstår i team när olika perspektiv och infallsvinklar ska flätas samman till en gemensam bedömning och gemensamma beslut.
 
Vilket var syftet med studien?

När människor i team eller grupper ska fatta gemensamma beslut, har de ofta svårt att uppnå full potential, bland annat därför att man tenderar att ägna mer tid åt att tala om information som alla delar snarare än att lägga unika perspektiv på bordet. Syftet med de olika delstudierna som presenterades i artikeln var att undersöka hur beslutskvaliteten i team påverkas av om teamets medlemmar inleder beslutsdiskussionen med att dela med sig av sina individuella åsikter, preferenser och inställningar. Ett exempel på detta är en ledningsgrupp som ska fatta ett beslut om vilket av ett antal förslag rörande exempelvis investeringsstrategier man ska tillämpa, och diskussionen inleds med att varje ledningsgruppsmedlem förtäljer vilket alternativ hen tycker är det bästa.
 
Hur gick man tillväga?
Studiernas huvudsakliga hypotes var att ovan nämnda tillvägagångssätt skulle kunna leda till att teamet i den efterföljande diskussionen ägnade mindre uppmärksamhet åt att gräva djupare i den unika information som legat till grund för de enskilda teammedlemmarnas ställningstagande, och mer åt att söka efter gemensamma nämnare, med en efterföljande konsekvens att beslutskvaliteten blev lidande. Detta undersöktes i fyra separata experiment, vart och ett med lite olika design och problemställning.
 
Vad kom man fram till?
Helt i linje med hypotesen så fann man att det tillvägagångssätt som flertalet team tillämpar för att fatta beslut, nämligen att inleda med att dela med sig av varje teammedlems initiala uppfattning, hade en negativ inverkan på kvaliteten i de slutgiltiga beslutet och att detta kunde förklaras med att man i mindre utsträckning beaktade den unika information och kunskap som legat till grund för varje enskild individs initiala uppfattning. Eftersom de allra flesta team och grupper går tillväga på just detta sätt så är de praktiska konsekvenserna rätt så uppenbara – om det är möjligt, undvik att inleda beslutsmöten med att utbyta gruppmedlemmarnas initiala preferenser och ställningstaganden och utforska i stället all relevant underliggande kunskap och information som varje teammedlem sitter på.
 
Referens
Mojzisch, A. & Schulz-Hardt, S. (2010). Knowing others’ preferences degrades the quality of group decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 98(5): 794-808

Etiketter: team beslutsfattande

Senaste inläggen

Bloggarkiv