Teamutveckling baserad på forskning

Om team pro

Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. 

Trots detta är det långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra. Det finns idag en hel del kunskaper att hämta ur det stora antalet vetenskapliga studier om team som forskare runt om i världen har producerat de senaste decennierna. Vi vet därför ganska väl under vilka förutsättningar team kan fungera effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar välpresterande team och trivsel bland medarbetarna i dessa team. Alla dessa studier kan med andra ord förse oss med information om vad vi behöver göra för att skapa så effektiva team som möjligt. 

Dessvärre får många organisationer inte tillgång till dessa rön. Glappet mellan den arbetspsykologiska forskningen om team och den praktiska tillämpningen är många gånger för stort för att nya rön skall nå ut och omsättas i företag och organisationer. Team Pro strävar efter att överbrygga detta glapp genom att:

Teamutveckling - Teambuilding - Grupputveckling